Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4

Chuyên đề 05. Hình học toạ độ không gian

Bài 07. Một số VD về viết PT mặt phẳng liên quan tới đường thẳng (P1)

Độ dài: 50 phút

Tóm tắt nội dung:
  • Hệ thống, củng cố lại kiến thức về phương trình mặt phẳng.
  • Cung cấp một số dạng bài tập điển hình về phương trình mặt phẳng có liên quan đến đường thẳng

Lưu ý: Trong vd4 ta có [u1,MN]=(-15,-11,17) các em chú ý sửa lại


Thảo luận (84)