GPPEN

Thầy Đặng Việt Hùng

Chuyên đề 03. Dòng điện xoay chiều

Bài 28. Máy phát điện xoay chiều ba pha

Độ dài: 45 phút

Kiến thức: Giới thiệu về máy phát điện xoay chiều ba pha về: cấu tạo; nguyên tắc hoạt động và một số bài toán liên quan đến các loại máy phát điện

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Dòng điện xoay chiều 3 pha
  • Máy phát xoay chiều 3 pha
  • Sơ đồ mắc hình sao và tam giác
  • Ví dụ
    • Ví dụ 1
    • Ví dụ 2
    • Ví dụ 3
X