Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 7 – ĐHKB 2010
  • Ví dụ 8
  • Ví dụ 9
  • Ví dụ 10 – ĐHKD 2007
  • Ví dụ 11 – ĐHKD 2009

Chuyên đề 05. Hình học toạ độ không gian

Bài 12. Các vấn đề về khoảng cách (P2)

Độ dài: 77 phút

Tóm tắt nội dung:

  • Bài giảng tiếp tục giới thiệu về khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng trong không gian.
  • Hướng dẫn giải chi tiết các ví dụ là các đề thi Đại học của các năm trước.
Lưu ý: Tại ví dụ 11 thầy có viết nhầm khi tính toạ độ điểm I=>Các em sửa lại toạ độ điểm I (2a/3; 2a/3; 4a/3)