PEN-I

Thầy Phan Huy Khải, Trần Phương, Nguyễn Bá Tuấn

Chuyên đề 08. Phương trình - Hệ phương trình - Bất phương trình

Bài 9. PT, BPT vô tỉ - Thủ thuật Casio - Liên hợp

Độ dài: 0 phút

Trao đổi bài (3)