HM10 Tổng ôn Tiếng Anh - Thầy Nguyễn Danh Chiến (2017-2018)

PART 1: GRAMMAR AND SENTENCE WRITING

Unit 16: Conditional Sentences - part 2

Độ dài: 34 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Exercise 1
  • Exercise 2
  • Exercise 2 (cont)
  • Exercise 3
  • Exercise 3 (cont)
X