Giải pháp PEN 2018

PEN-I Tiếng Anh - cô Hương Fiona

Đề số 04

Bài giảng 1: Chữa các bài ngữ âm, sửa lỗi sai, ngữ pháp, từ vựng, câu giao tiếp, từ đồng nghĩa, trái nghĩa, câu đồng nghĩa, nối câu

Độ dài: 60 phút

Tóm tắt nội dung

Tóm tắt nội dung: 
• Chữa 30 câu đầu đề thi số 04 môn Tiếng Anh.
• Cung cấp phương pháp, các lưu ý làm bài, từ mới, nhắc lại và tổng hợp các cấu trúc được hỏi trong đề.

Lưu ý: 
• Học sinh cần làm trước đề trong phần Đề thi số 04.
• Ghi chép lại những lưu ý, cấu trúc, từ mới giáo viên nhắc đến trong bài giảng.


Trao đổi bài (11)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
 • Câu 1: Phát âm (thông hiểu)
 • Câu 2: Phát âm (nhận biết)
 • Câu 3: Trọng âm (nhận biết)
 • Câu 4: Trọng âm (thông hiểu)
 • Câu 5: Tìm lỗi sai ( Hiện tại phân từ - thông hiểu)
 • Câu 6: Tìm lỗi sai (Thì động từ - thông hiểu)
 • Câu 7: Tìm lỗi sai ( Bị động - thông hiểu)
 • Câu 8: Ngữ pháp ( Danh động từ theo sau giới từ - thông hiểu)
 • Câu 9: Ngữ pháp ( Hiện tại phân từ - vận dụng)
 • Câu 10: Ngữ pháp ( Danh động từ - thông hiểu)
 • Câu 11: Ngữ pháp ( Trật tự tính từ - thông hiểu)
 • Câu 12: Ngữ pháp ( Cấu trúc+ cách sử dụng
 • Câu 13: Phrasal verb ( thông hiểu)
 • Câu 14: Từ vựng ( thông hiểu)
 • Câu 15: Phrasal verb ( vận dụng)
 • Câu 16: Idiom (thông hiểu)
 • Câu 17: Idiom (vận dụng)
 • Câu 18: Phrasal verb ( thông hiểu)
 • Câu 19: Thức giả định (thông hiểu)
 • Câu 20: Câu giao tiếp (nhận biết)
 • Câu 21: Câu giao tiếp (nhận biết)
 • Câu 22: Từ đồng nghĩa ( thông hiểu)
 • Câu 23: Từ đồng nghĩa (vận dụng)
 • Câu 24: Từ trái nghĩa (thông hiểu)
 • Câu 25: Từ trái nghĩa (vận dụng)
 • Câu 26: Câu đồng nghĩa ( Cấu trúc - thông hiểu)
 • Câu 27: Câu đồng nghĩa (Câu điều kiện - thông hiểu)
 • Câu 28: Câu đồng nghĩa ( Câu cầu mong - thông hiểu)
 • Câu 29: Nối câu (thức giả định với
 • Câu 30: Nối câu ( mệnh đề quan hệ - thông hiểu)
X