PEN-M Vật lí - Thầy Trần Đức

PHẦN 1. CÁC KIẾN THỨC TRỌNG TÂM LỚP 12

Bài 3. Tổng quan về sóng cơ học

Độ dài: 20 phút

Tóm tắt nội dung

Nội dung bài học:

- Hệ thống lí thuyết về sóng cơ, sóng âm, sóng dừng và giao thoa sóng
- Các dạng bài tập về sóng cơ.

Trao đổi bài (81)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Sóng cơ sóng âm
  • Giao thoa sóng cơ, sóng dừng
  • Các ví dụ
X