PEN-M Vật lí - Thầy Trần Đức

PHẦN 1. CÁC KIẾN THỨC TRỌNG TÂM LỚP 12

Bài 4. Sóng cơ học và những dạng toán điển hình

Độ dài: 22 phút

Tóm tắt nội dung

Nội dung bài học:

- Hệ thống kiến thức và phương pháp giải các bài toán về sóng

Trao đổi bài (73)

X