PEN-M Vật lí - Thầy Trần Đức

PHẦN 1. CÁC KIẾN THỨC TRỌNG TÂM LỚP 12

Bài 6. Sóng ánh sáng và những kiến thức trọng tâm

Độ dài: 60 phút

Tóm tắt nội dung


Nội dung bài học:
1. Tán sắc ánh sáng
2. Giao thoa ánh sáng
3. Giao thoa 1 ánh sáng đơn sắc
4. Giao thoa 2 ánh sáng đơn sắc
5. Giao thoa với ánh sáng trắng

Trao đổi bài (66)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
 • Lí thuyết
 • Tán sắc
 • VD
 • Giao thoa ánh sáng
 • Giao thoa ánh sáng đơn sắc
 • Giao thoa 2 ánh sáng đơn sắc
 • Giao thoa ánh sáng trắng
 • Các ví dụ
  • VD 1, 2
  • VD 3, 4
  • VD 5, 6
  • VD 7
X