PEN-M Vật lí - Thầy Trần Đức

PHẦN 3. CÁC CHIẾN THUẬT LIÊN CHUYÊN ĐỀ

Bài 2. Vòng tròn véctơ quay và chiến thuật giải các bài toán về dao động P1

Độ dài: 32 phút

Tóm tắt nội dung


Nội dung bài học:
1. Nhận diện bài toán dùng vòng tròn vectơ
2. Phương pháp
- Phương pháp chung
- Vòng tròn vectơ giải bài toán sóng cơ, sóng dừng

Trao đổi bài (21)

X