PEN-M Vật lí - Thầy Trần Đức

PHẦN 3. CÁC CHIẾN THUẬT LIÊN CHUYÊN ĐỀ

Bài 3. Vòng tròn véctơ quay và chiến thuật giải các bài toán về dao động P2

Độ dài: 25 phút

Tóm tắt nội dung


Nội dung bài học:
1. Nhận diện bài toán dùng vòng tròn vectơ
2. Phương pháp
- Phương pháp chung
- Vòng tròn vectơ giải bài quãng đường, tốc độ trung bình

Trao đổi bài (24)

X