PEN-M Vật lí - Thầy Trần Đức

PHẦN 4. HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ

Bài 2. Hướng dẫn giải đề 01

Độ dài: 65 phút

Tóm tắt nội dung

Nội dung bài học: Chữa các câu sau trong Đề kĩ năng 01

- Câu 15, 16
- Câu 26, 27, 28, 29
- Câu 30, 31, 32
- Câu 34, 35, 36
- Câu 37, 38
- Câu 39, 40

Trao đổi bài (16)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Câu 15, 16
  • Câu 26, 27, 28, 29
  • Câu 30, 31, 32
  • Câu 34, 35, 36
  • Câu 37, 38
  • Câu 39, 40
X