PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà (2017-2018)

CHUYÊN ĐỀ 1. DAO ĐỘNG CƠ

Bài 26: Các loại dao động: tắt dần, cưỡng bức và duy trì

Độ dài: 29 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (110)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Dao động duy trì, tắt dần
  • Dao động cưỡng bức
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3, 4
X