Giải pháp PEN 2018

PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà (2017-2018)

CHUYÊN ĐỀ 1. DAO ĐỘNG CƠ

Bài 26: Các loại dao động: tắt dần, cưỡng bức và duy trì

Độ dài: Bài giảng đang được cập nhật

Tóm tắt nội dung