penc_peni_penm_nentang_botro_maycourse

PEN-C Hóa học - Thầy Nguyễn Ngọc Anh (2017-2018)

CHUYÊN ĐỀ 1: HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ NHÓM CHỨC

Bài 1. Lý thuyết về Este, Lipit (Phần 2)

Độ dài: 45 phút

Tóm tắt nội dung

Tóm tắt bài giảng:

  • Nhắc lại các kiến thức trọng tâm về tính chất hóa học của Este.
  • Giải chi tiết một số ví dụ liên quan đến tính chất hóa học của este.

Trao đổi bài (16)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • +) Tính chất hóa học
  • +) Este no đơn chức
  • +) Các phản ứng đặc trưng
X