Học tốt 11

Nền tảng Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 2. NHIỆT HỌC

Bài 1. Quá trình đẳng nhiệt, đẳng tích, đẳng áp và các định luật

Độ dài: 43 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (7)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
X