Học tốt 11

Nền tảng Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 1. CƠ HỌC

Bài 4: Điều kiện chất điểm cân bằng. Các định luật chuyển động của Niuton.

Độ dài: 53 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (16)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Phần 1. Lực điều kiện cân bằng của chất điểm
  • Ví dụ 1-3
  • Ví dụ 4, 5
  • Phần 2: Ba định luật Niuton
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3, 4
X