Học tốt 11

Nền tảng Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 1. CƠ HỌC

Bài 8. Chuyển động tròn đều

Độ dài: 31 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (4)

X