Học tốt 11

Nền tảng Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 1. CƠ HỌC

Bài 9. Dao động điều hòa (P1)

Độ dài: 60 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (65)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
 • Phương trình dao động điều hòa và các đặc trưng
  • Phần 1
  • Phần 2
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
 • Trục phân bố thời gian
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
X