Học tốt 11

Nền tảng Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 1. CƠ HỌC

Bài 12. Dao động điều hòa (P4)

Độ dài: 45 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (55)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • 1. Tổng hợp dao động điều hòa
    • Lý thuyết
    • Ví dụ 1 - 4
    • Ví dụ 5, 6
  • 2. Các loại dao động
X