Học tốt 11

Nền tảng Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 1. CƠ HỌC

Bài 16. Sóng dừng

Độ dài: 30 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (11)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1-3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5, 6
X