Học tốt 11

Nền tảng Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 1. CƠ HỌC

Bài 17. Sóng âm

Độ dài: 43 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (8)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3, 4
  • Ví dụ 5
  • Ví dụ 6
  • Lý thuyết
  • Ví dụ
X