Học tốt 11

Nền tảng Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 3. ĐIỆN TỪ HỌC

Bài 10. Các đặc trưng mạch điện xoay chiều RLC

Độ dài: 30 phút

Tóm tắt nội dung

Chú ý: Trong video ví dụ 2, phút 07:41 các em sửa lại như sau:
$$ {{\varphi }_{u}}-{{\varphi }_{i}}=\frac{\pi }{3}\Rightarrow {{\varphi }_{i}}=-\frac{\pi }{3} $$
Phương trình: $$ i=\sqrt{2}\text{cos}\left( 100\pi t-\frac{\pi }{3} \right)A $$

Trao đổi bài (8)

X