Học tốt 11

Nền tảng Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 4. QUANG HỌC

Bài 2. Thấu kính mỏng

Độ dài: 38 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (27)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
    • Tia sáng đi qua thấu kính
    • Ảnh tạo bởi thấu kính
    • Các công thức thấu kinh
  • Các ví dụ
X