Học tốt 11

Nền tảng Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 4. QUANG HỌC

Bài 5. Thang sóng điện từ và các loại tia.

Độ dài: 28 phút

Tóm tắt nội dung

Nội dung baì giảng:

Trao đổi bài (1)

X