Học tốt 11

Nền tảng Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 4. QUANG HỌC

Bài 6. Ánh sáng truyền trong môi trường và tán sắc ánh sáng

Độ dài: 41 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (5)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • 1. Ánh sáng đơn sắc truyền trong các môi trường
    • Lý thuyết
    • VD 1, 2, 3
  • 2. Tán sắc ánh sáng
    • Lý thuyết
    • VD 1, 2, 3
X