Học tốt 11

Nền tảng Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 4. QUANG HỌC

Bài 8. Thuyết lượng tử ánh sáng. Công suất nguồn sáng

Độ dài: 36 phút

Tóm tắt nội dung

Chú ý:

Trong video ví dụ 3 của thuyết lượng tử ánh sáng, phút 12:12 các em sửa lại như sau: ε = 2,7.10-19 J

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Thuyết lượng tử ánh sáng
  • Ví dụ
  • Công suất nguồn sáng
  • Ví dụ
X