Học tốt 11

Nền tảng Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 4. QUANG HỌC

Bài 9. Hiện tượng quang điện ngoài, quang điện trong, quang phát quang

Độ dài: 34 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Quang điện ngoài
    • Lý thuyết
    • VD 1, 2, 3
    • VD 4
  • Quang điện trong
  • Quang phát quang
X