Học tốt 11

Nền tảng Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 4. QUANG HỌC

Bài 10. Mẫu nguyên tử Bohr

Độ dài: 37 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (1)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Tiên đề 1
    • Lý thuyết
    • VD 1, 2
  • Tiên đề 2
    • Lý thuyết
    • VD 1, 2
X