Tiếng Anh 6 (10 năm) - Cô Hương, Cô Thịnh (2018-2019)

UNIT 2. MY HOME

Lesson 5. Skills 1

Độ dài: 16 phút

Tóm tắt nội dung

Học sinh lưu ý:

Trong clip 1. Reading skills: ở 4:20, cô giáo viết nhầm câu hỏi số 1. Câu đúng là:
1. What type of text is it?

Trao đổi bài (6)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Reading skills
  • Let's read
  • Reading comprehension
  • Vocabulary Review
X