Tiếng Anh 6 (10 năm) - Cô Hương, Cô Thịnh (2018-2019)

UNIT 4. MY NEIGHBOURHOOD

Lesson 6. Skills 2

Độ dài: 20 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (2)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Listening
    • Activity 1
    • Activity 2
  • Writing
    • Activity 3,4
    • Activity 5
X