Tiếng Anh 6 (10 năm) - Cô Hương, Cô Thịnh (2018-2019)

UNIT 9. CITIES OF THE WORLD

Lesson 2. A closer look 1

Độ dài: 35 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (2)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Activity 1
  • Activity 2
  • Activity 3
  • Activity 4
  • Superlatives: Long and short adjectives
  • Activity 5
X