PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • 1. Đặc điểm
  • 2. Quá trình hình thành và phát triển
  • 3. Ba vùng kinh tế trọng điểm
    • a. Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc
    • b. Vùng kinh tế trọng điểm miền trung
    • c. Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
Bài 32: Các vùng kinh tế trọng điểm sẽ được mở vào ngày 14/08/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 4: ĐỊA LÍ VÙNG KINH TẾ

Bài 32: Các vùng kinh tế trọng điểm

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 155

- Bài giảng hệ thống lại những kiến thức cơ bản về các vùng kinh tế trọng điểm của nước ta ; đặc điểm, quá trình hình thành và phát triển.

- Đi sâu phân tích đặc điểm của từng vùng kinh tế trọng điểm của nước ta, thế mạnh, hướng phát triển của từng vùng.
- Hướng dẫn làm một số bài tập củng cổ

Chưa có thông báo nào