Học tốt 11

PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 1: LỊCH SỬ THẾ GIỚI NGUYÊN THỦY, CỔ ĐẠI VÀ TRUNG ĐẠI

Bài 4. Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thủy.

Độ dài: 29 phút

Tóm tắt nội dung

Bài giảng hướng dẫn học sinh ôn tập kiến thức về sự xuất hiện của loài người và bầy người nguyên thủy.

Trao đổi bài (2)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • 1, Sự xuất hiện loài người và đời sống bầy người nguyên thủy
  • 2, Người tinh khôn và óc sáng tạo
X