Học tốt 11

PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 1: LỊCH SỬ THẾ GIỚI NGUYÊN THỦY, CỔ ĐẠI VÀ TRUNG ĐẠI

Bài 6: Các quốc gia cổ đại phương Đông

Độ dài: 32 phút

Tóm tắt nội dung

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu về quá trình hình thành và phát triển của các quốc gia cổ đại phương Đông.

Trao đổi bài (1)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Điều kiện tự nhiên và phát triển kinh tế
  • Sự hình thành các quốc gia cổ đại
  • Xã hội cổ đại phương đông
  • Văn hóa cổ đại phương đông
X