Học tốt 11

PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 1: LỊCH SỬ THẾ GIỚI NGUYÊN THỦY, CỔ ĐẠI VÀ TRUNG ĐẠI

Bài 10:Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở Đông Nam Á

Độ dài: 20 phút

Tóm tắt nội dung

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu về sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở Đông Nam Á

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • 1. Sự ra đời của các vương quốc cổ Đông Nam Á
  • 2. Sự hình thành và phát triển của các quốc gia phong kiến ĐNA
X