Học tốt 11

PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 1: LỊCH SỬ THẾ GIỚI NGUYÊN THỦY, CỔ ĐẠI VÀ TRUNG ĐẠI

Bài 13: Tây Âu thời hậu kì trung đại

Độ dài: 27 phút

Tóm tắt nội dung

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu những nội dung liên quan đến Tây Âu thời hậu kì trung đại.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Những cuộc phát kiến địa lý
  • Phong trào văn hóa phục hưng
X