Học tốt 11

PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 1: LỊCH SỬ THẾ GIỚI NGUYÊN THỦY, CỔ ĐẠI VÀ TRUNG ĐẠI

Bài 14: Ôn tập LSTG từ nguyên thủy đến trung đại

Độ dài: 15 phút

Tóm tắt nội dung

Bài giảng hướng dẫn học sinh ôn tập những những kiến thức cơ bản của lịch sử thế giới từ nguyên thủy đến hậu kì trung đại.

Trao đổi bài (0)

X