Học tốt 11

PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 3 : LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI

Bài 37: Các nước đế quốc Anh, Pháp, Đức, Mĩ và sự bành trướng thuộc địa

Độ dài: 21 phút

Tóm tắt nội dung

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu quá trình bành trướng thuộc địa của các nước đế quốc Anh, Pháp, Đức, Mĩ.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Nước Anh, nước Pháp
  • Nước Đức, nước Mĩ
X