Học tốt 11

PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 3 : LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI

Bài 38: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học

Độ dài: 28 phút

Tóm tắt nội dung

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân
  • Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học
X