Học tốt 11

PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 12: CÔNG DÂN VỚI VIỆC HÌNH THÀNH THẾ GIỚI QUAN, PHƯƠNG PHÁP LUẬN KHOA HỌC

Bài 9: Nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng - phần 2

Độ dài: 25 phút

Tóm tắt nội dung

Bài giảng tiếp tục hướng dẫn học sinh tìm hiểu những nội dung về nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật hiện tượng.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • 2. Mâu thuẫn là nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng
    • a. Giải quyết mâu thuẫn
    • b. Mâu thuẫn chỉ được giải quyết bằng đấu tranh
X