Học tốt 11

PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 12: CÔNG DÂN VỚI VIỆC HÌNH THÀNH THẾ GIỚI QUAN, PHƯƠNG PHÁP LUẬN KHOA HỌC

Bài 14: Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức - phần 2

Độ dài: 16 phút

Tóm tắt nội dung

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức

Trao đổi bài (0)

X