PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết đột biến Gen
  • Ví dụ 1, 2
  • Bài tập đột biến Gen
  • Lý thuyết đột biến NST
  • Ví dụ 6, 7
  • Số loại kiểu lệch bội
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 1: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

Bài 21: Bài tập về đột biến khó mà dễ

Độ dài: 53 phút - Số lượt học 3.915

Nội dung bài giảng:

+ Lý thuyết đột biến Gen
+ Bài tập đột biến Gen
+ Lý thuyết đột biến NST
+ Số loại kiểu lệch bội
chú ý: Ví dụ 2: Amt = Tmt = 383 (2^2 -1) = 1149

Chưa có thông báo nào