PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Phân loại các học thuyết tiến hoá
  • Học thuyết tiến hoá của Đac-uyn
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 6: TIẾN HÓA SINH HỌC

Bài 46: Thời đại của Darwin

Độ dài: 54 phút - Số lượt học 2.740

Nội dung bài giảng:

+ Phân loại các học thuyết tiến hoá
+ Học thuyết tiến hoá của Đac-uyn

Chưa có thông báo nào