PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu chung
  • 1. Lí thuyết chung
  • 2. Tính đơn điệu của hàm bậc nhất/bậc nhất
  • 3. Tính đơn điệu của hàm bậc 3
    • Dạng 1.
    • Dạng 2
  • 4. Tính đơn điệu của hàm số bậc 4 trùng phương
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 01. HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Bài 3. Tính đơn điệu của ba hàm không thể thiếu

Độ dài: 52 phút - Số lượt học 2.109

Chưa có thông báo nào