Học tốt 11

PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 01. HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Bài 4. Tiệm cận, các phương pháp đặc biệt và sai lầm khó tránh

Độ dài: 47 phút

Tóm tắt nội dung

Lưu ý: Trong clip 2, VD1, thầy tính nhầm \[\mathop {\lim }\limits_{x \to 1} \frac{{x - 1}}{{{x^2} - 3x + 2}} = \mathop {\lim }\limits_{x \to 1} \frac{{x - 1}}{{\left( {x - 1} \right)\left( {x + 2} \right)}}\] các em sửa thành \[\mathop {\lim }\limits_{x \to 1} \frac{{x - 1}}{{{x^2} - 3x + 2}} = \mathop {\lim }\limits_{x \to 1} \frac{{x - 1}}{{\left( {x - 1} \right)\left( {x - 2} \right)}} = - 1\] nhé

Trao đổi bài (23)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
 • 1. Định nghĩa
  • Lí thuyết
  • Ví dụ
 • 2. Các phương pháp đặc biệt
 • 3. Sai lầm cần tránh
  • Sai lầm 1, 2
  • Sai lầm 3
X