Học tốt 11

PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 02. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

Bài 11. Khoảng cách và các mô hình tính khoảng cách

Độ dài: 49 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (3)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Bài tập 1 + VD1
  • VD2
  • VD3
  • Tính khoảng cách bằng PP thể tích
X