Học tốt 11

PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 04. MŨ VÀ LOGARIT

Bài 5. Các phương pháp đặc trưng giải quyết bất phương trình mũ và logarit

Độ dài: 44 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (2)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Dạng không tham số +Vd1
  • VD 2
  • Chứa tham số
X