Học tốt 11

PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 05. TÍCH PHÂN

Bài 3. Tích phân và các phương pháp tính tích phân

Độ dài: 44 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (8)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Định nghĩa, tính chất
  • Phương pháp đổi biến
  • BT 1, 2, 3
  • Phương pháp tích phân từng phần
X