PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn

CHUYÊN ĐỀ 05. TÍCH PHÂN

Bài 6. Các bài toán tích phân hàm không xác định

Độ dài: 20 phút

Tóm tắt nội dung
Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Sử dụng công thức cơ bản
  • Sử dụng đặc biệt hóa, tích phân hàm ẩn
  • Đổi biến
  • Tích phân từng phần
X