Học tốt 11

PEN-C Toán - Thầy Nguyễn Bá Tuấn (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 07. SỐ PHỨC

Bài 1. Dạng đại số của số phức

Độ dài: 41 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (3)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Dạng đại số của số phức
  • Các phép toán
  • Bài tập
X